Podmínky používání webu www.ivf-kv.cz

Souhlas se zpracováváním osobních údajů

dle zákona č. 101/2000 Sb.

Děkujeme Vám za návštěvu a použití služeb webových stránek www.ivf-kv.cz. Poskytovatelem těchto služeb je Institut reprodukční medicíny a genetiky, s.r.o..

Osobní údaje

Poskytnutím svých osobních údajů na webu www.ivf-kv.cz návštěvník tohoto webu dává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas s jejich zpracováním provozovatelem tohoto webu, společností Institut reprodukční medicíny a genetiky, s.r.o.

Klient tímto uděluje souhlas s tím, aby byly všechny jeho osobní údaje vč. citlivých shromážděny, uchovávány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve spojení se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění.

Osobní údaje včetně citlivých osobních údajů budou sděleny klientem. Klient dále uděluje souhlas k tomu, aby osobní údaje včetně citlivých osobních údajů převzala společnost IVF CUBE SE od společnosti Institut reprodukční medicíny a genetiky s.r.o., IČ: 27975380. Lékařská dokumentace bude uchovávána po zákonem stanovenou dobu.

Návštěvník dále uděluje souhlas s občasným zasíláním marketingových a obchodních sdělení provozovatelem tohoto webu, ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas se zpracováním údajů se uděluje na dobu neurčitou a je možno ho kdykoli odvolat prostřednictvím emailu na adresu: info@ivf-kv.cz.

Používání služeb Google a Sklik

Pro sledování statistik návštěvnosti tohoto webu je používán nástroj Google Analytics, sbírající anonymní data o návštěvnících webu. Podrobné podmínky využívání služby Google Analytics najdete zde: http://www.google.cz/analytics/terms/cz.html.

Provozovatel webu dále používá reklamní systém Google Adwords včetně tzv. remarketingu. Společnosti Google v rámci této služby používá soubory cookie první strany a soubory cookie třetích stran k distribuci reklam a souvisejících služeb na základě předchozích návštěv portálu. Podrobné podmínky používání služby Google AdWords jsou dostupné na stránce https://adwords.google.com/select/tsandcsfinder?country=CZ.

Provozovatel rovněž používá podobné služby reklamního systému Sklik společnosti Seznam, a.a.. Obchodní podmínky služby Seznam Sklik najdete zde: http://napoveda.sklik.cz/cz/sklik-smluvni-podminky.html.

Ostatní

Návštěvník tímto vyjadřuje souhlas s těmito smluvními podmínkami. Pokud s těmito obchodními podmínkami nesouhlasíte, prosíme nepoužívejte služby tohoto webu.

Provozovatel tohoto webu si vyhrazuje právo změnit znění těchto podmínek. Obě strany (provozovatel a návštěvník/klient) souhlasí, že tyto podmínky a případné spory se řídí právními předpisy České republiky.

Klient potvrzuje, že byl poučen ve smyslu ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb.

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Stížnosti vypovídají o spokojenosti klientů s poskytovanými službami a o tom, zda služby odpovídají potřebám klientů. Mají charakter důležitých informací o možnostech, jak zlepšit kvalitu námi poskytovaných služeb.

1. K podání stížnosti na kvalitu a způsob poskytovaných služeb jsou oprávněni nejen klienti, ale také jejich blízcí nebo jakýkoliv občan, který jedná v zájmu klienta.

2. Stížnost může být podána písemně, ústně, telefonicky, emailem nebo anonymně:
- písemně podané stížnosti mohou být zaslány na adresu: Institut reprodukční medicíny a genetiky s.r.o., Bělehradská 1042/14, 360 01 Karlovy Vary nebo předány v sekretariátu Institutu na výše uvedené adrese
- pro telefonické stížnosti je možné použít telefonní číslo provozního manažera: 353433961
- pro emailové stížnosti je určena emailová adresa: info@ivf-kv.cz
- pro anonymní stížnosti je určena schránka, která je umístěna u vchodu do zařízení a je viditelně označena

3. Ústně podané stížnosti jsou zapsány, pokud s tím klient souhlasí. Zápis musí být formulován v podání klienta. Není dovoleno formulace klienta upravovat. Zaměstnanec i lient zápis potvrdí svým podpisem. Pokud není ze zdravotních důvodů klient schopen zápis podepsat, potvrdí souhlas s provedeným zápisem svědek. Sepsání zápisu o stížnosti provádí zpravidla provozní manažer, lékařská asistentka.

4. Menší stížnosti, které mohou zaměstnanci vyřešit ihned při dodržení všech pravidel, jsou povinni provést. O stížnosti a jejím řešení následně informuje zaměstnanec provozního manažera.

5. Stížnost se řeší vždy se všemi osobami, kterých se stížnost týká.

6. Pokud stěžovatel požádá o anonymitu, je mu vyhověno a v tomto ohledu je zapotřebí zachovat mlčenlivost o jeho totožnosti.

7. Stížnosti se evidují a pravidelně vyhodnocují s cílem zlepšit kvalitu poskytovaných služeb.

Další postup vyřizování stížností

1. Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne obdržení.

2. Poskytovatel může odůvodněně prodloužit vyřízení o dalších 30 dnů, v případě nepříslušnosti má povinnost do 5 dnů stížnost postoupit a o prodloužení či postoupení stížnosti informovat stěžovatele.

3. O vyřízení stížnosti bude stěžovateli podána písemná zpráva.

4. Poskytovatel má povinnost se souhlasem ředitele Institutu umožnit stěžovateli nahlížet do spisu a pořizovat z něj kopie, poskytnout krajskému úřadu součinnost při šetření stížnosti.

5. V případě, že stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti, může podat stížnost Krajskému úřadu Karlovarského kraje. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti.

MUDr. Petr Uher, Ph.D., jednatel společnosti

Úspěšnost kumulativní terapie s dárcovskými oocyty
Komplexní péče
Dr. Uher a první dítě IVF střední Evropy v týmu prof. Pilky
0
Nulové čekací doby
Máme nasmlouvány všechny pojišťovny
powered by Lékaři Online
© 2014 - 2018 Institut reprodukční medicíny a genetiky