Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Stížnosti vypovídají o spokojenosti klientů s poskytovanými službami a o tom, zda služby odpovídají potřebám klientů. Mají charakter důležitých informací o možnostech, jak zlepšit kvalitu námi poskytovaných služeb.

  1. K podání stížnosti na kvalitu a způsob poskytovaných služeb jsou oprávněni nejen klienti, ale také jejich blízcí nebo jakýkoliv občan, který jedná v zájmu klienta.
  2. Stížnost může být podána písemně, ústně, telefonicky, emailem nebo anonymně:
   • písemně podané stížnosti mohou být zaslány na adresu: Institut reprodukční medicíny a genetiky s.r.o., Bělehradská 1042/14, 360 01 Karlovy Vary nebo předány v sekretariátu Institutu na výše uvedené adrese
   • pro telefonické stížnosti je možné použít telefonní číslo provozního manažera: 353433961
   • pro emailové stížnosti je určena emailová adresa: info@ivf-kv.cz
   • pro anonymní stížnosti je určena schránka, která je umístěna u vchodu do zařízení a je viditelně označena
  3. Ústně podané stížnosti jsou zapsány, pokud s tím klient souhlasí. Zápis musí být formulován v podání klienta. Není dovoleno formulace klienta upravovat. Zaměstnanec i lient zápis potvrdí svým podpisem. Pokud není ze zdravotních důvodů klient schopen zápis podepsat, potvrdí souhlas s provedeným zápisem svědek. Sepsání zápisu o stížnosti provádí zpravidla provozní manažer, lékařská asistentka.
  4. Menší stížnosti, které mohou zaměstnanci vyřešit ihned při dodržení všech pravidel, jsou povinni provést. O stížnosti a jejím řešení následně informuje zaměstnanec provozního manažera.
  5. Stížnost se řeší vždy se všemi osobami, kterých se stížnost týká.
  6. Pokud stěžovatel požádá o anonymitu, je mu vyhověno a v tomto ohledu je zapotřebí zachovat mlčenlivost o jeho totožnosti.
  7. Stížnosti se evidují a pravidelně vyhodnocují s cílem zlepšit kvalitu poskytovaných služeb.

Další postup vyřizování stížností

 1. Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne obdržení.
 2. Poskytovatel může odůvodněně prodloužit vyřízení o dalších 30 dnů, v případě nepříslušnosti má povinnost do 5 dnů stížnost postoupit a o prodloužení či postoupení stížnosti informovat stěžovatele.
 3. O vyřízení stížnosti bude stěžovateli podána písemná zpráva.
 4. Poskytovatel má povinnost se souhlasem ředitele Institutu umožnit stěžovateli nahlížet do spisu a pořizovat z něj kopie, poskytnout krajskému úřadu součinnost při šetření stížnosti.
 5. V případě, že stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti, může podat stížnost Krajskému úřadu Karlovarského kraje. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti.
Úspěšnost kumulativní terapie s dárcovskými oocyty
Komplexní péče
Dr. Uher a první dítě IVF střední Evropy v týmu prof. Pilky
0
Nulové čekací doby
Máme nasmlouvány všechny pojišťovny
powered by Lékaři Online
© 2014 - 2018 Institut reprodukční medicíny a genetiky